Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

DontKillMe
4934 b898
Reposted frombabyface babyface viamadadream madadream
DontKillMe
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viamadadream madadream
DontKillMe
6657 ebe7
Reposted fromlittlefool littlefool viaphilomath philomath
DontKillMe
8995 2b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
DontKillMe
3462 c46c 500
Reposted fromretaliate retaliate viamadadream madadream
DontKillMe
6242 2ce7 500
Karpowicz "Ości" 9
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianivea nivea
DontKillMe

"Mówił, że była cholernie trudna, cholernie skomplikowana i cholernie wyjątkowa. Miał cholerną rację".

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming vianivea nivea
DontKillMe
8974 eb6d
DontKillMe
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte vialonely-girl lonely-girl
DontKillMe

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viana-zakrecie na-zakrecie

July 01 2015

DontKillMe
7126 80f0 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viafoodislove foodislove
DontKillMe
7440 37cf 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viafoodislove foodislove
DontKillMe
DontKillMe
2656 d624
Reposted fromretaliate retaliate viafoodislove foodislove
DontKillMe
...
Reposted fromweightless weightless viainsanedreamer insanedreamer

May 30 2015

DontKillMe
5957 7575
Reposted fromretaliate retaliate viapolciak polciak
DontKillMe
Pin by fanny rudén on fantastic things. | pinterest
Reposted fromweightless weightless viapanimruk panimruk
DontKillMe
2707 d5d6
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viakartoNik kartoNik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl